Menu
15-16.02.2019

ORGANIZATOR

SNOW PR 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

15-16.02.2019, Białka Tatrzańska

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Zarejestrowanie się na oficjalnej stronie internetowej zawodów www.wsfest.pl 
 2. Uregulowanie opłaty startowej w wysokości 60 zł (w cenie karnet na wyciągi) w biurze zawodów.
 3. Obowiązkowe używanie kasku przez cały czas uczestnictwa w zawodach.
 4. Posiadanie założonego numeru startowego (z numerem widocznym dla sędziów) przez cały czas uczestnictwa w zawodach.
 5. Zapoznanie się z regulaminem zawodów oraz podpisanie stosownego oświadczenia w biurze zawodów.
 6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia pisemnej zgody na start – podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 7. Zawodnikom zaleca się posiadanie ubezpieczenia NNW i OC z tytułu startu w zawodach narciarskich.
 8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, za ewentualne szkody na zdrowiu i mieniu, wynikłe z tytułu udziału w zawodach.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zawodnika z konkurencji BIG AIR, biorąc pod uwagę poziom umiejętności zawodnika

ZGŁOSZENIA

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 10.02.2019 r
 2. W zawodach może wziąć udział maksymalnie 100 zawodników. O dopuszczeniu do startu decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia zawodnika do startu, z pominięciem listy zgłoszeń.
 4. Dopuszcza się do startu poza kolejnością zawodników zagranicznych.
 5. Organizator ma prawo odmówić rejestracji zawodnika bez podania przyczyn.
 6. Organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika do startu bez podania przyczyn (w szczególności zapis dotyczy sytuacji w której zachodzi podejrzenie, że kondycja fizyczna zawodnika może mu nie pozwolić na bezpieczne uczestnictwo w zawodach).

PODZIAŁ NA KATEGORIE

1. OPEN – Mężczyźni i Kobiety

BIG AIR SKI

BIG AIR SNOWBOARD

2. Mistrzostwa Polski PZN (dla zawodników z licencjami PZN) – Mężczyźni i Kobiety

BIG AIR SKI

3. Puchar Europy FIS (dla zawodników z licencjami FIS) -Mężczyźni i Kobiety

BIG AIR SKI

BIG AIR SNOWBOARD

4. Puchar Świata FMB World Tour – Bronze Level (dla zawodników z licencjami FMB PRO lub FMB Amator) – Mężczyźni i Kobiety* – *(poza FMB)

BIG AIR BIKE

PRZEPROWADZENIE ZAWODÓW

 1. Odprawa techniczna – W przeddzień zawodów (14.02.2019) w godzinach popołudniowych odbędzie się odprawa techniczna z udziałem organizatorów, sędziów i reprezentantów zawodników. Podczas odprawy doprecyzowany zostanie program czasowy zawodów oraz wyjaśnione zostaną najistotniejsze kwestie dotyczące zasad rozegrania zawodów.
 2. Snowpark – zawodnikom przysługuje prawo do udziału w oficjalnych treningach w celu zapoznania się z przeszkodami. Terminy oficjalnych treningów podane są w programie zawodów na oficjalnej stronie internetowej. 
 3. Punktacja – konkurencje oceniane są przez sędziów zgodnie z zasadami FIS (Ski, Snb) oraz FMB (Bike)
 4. Dyskwalifikacja – uczestnik zawodów może zostać zdyskwalifikowany za nieprzestrzeganie regulaminu zawodów oraz za niesportowe zachowanie podczas rozgrywania zawodów.
 5. Protesty – uczestnikom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji sędziów, a Organizator zawodów zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrzenia wniesionego protestu.

NAGRODY

 1. Nagrody finansowe i rzeczowe przewidziane są dla pierwszych trzech zawodników i pierwszych trzech zawodniczek w każdej kategorii.
 2. Przewidziane są również nagrody specjalne.
 3. Ostateczna wartość nagród zostanie podana najpóźniej na dwa tygodnie przed zawodami.

UWAGI

 1. Zawodnicy zobowiązani są do udziału w dekoracji zwycięzców z widocznym numerem startowym.
 2. Nieobecność podczas ceremonii dekoracji zwycięzców równoznaczna jest z utratą przyznanej nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w uzasadnionych przypadkach.
 2. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej zawodów www.wsfest.pl
 3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW.